Github下载加速

警告
本文最后更新于 2022-01-14,文中内容可能已过时,请谨慎使用。

加速下载github上的文件的方式有很多,后面再补充!

端口号视你的代理软件有所不同!

git config --global http.https://github.com.proxy http://127.0.0.1:1217
git config --global https.https://github.com.proxy https://127.0.0.1:1217

打开~/.gitconfig文件,内容如下:

[http "https://github.com"]
	proxy = http://127.0.0.1:1217
[https "https://github.com"]
	proxy = https://127.0.0.1:1217

相关文章